e


  

Excellent Visa Service
เราคือผู้ให้บริการทำวีซ่าทุกประเภททั่วโลก
ดูแลคุณลูกค้าตั้งแต่เริ่มต้นจนได้รับอนุมัติวีซ่า

บริการรับแปลเอกสารพร้อมตราประทับรับรองคำแปล
บริการรับจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ
บริการด้านกฎหมาย พินัยกรรม สัญญาก่อนสมรส
บริการรับจองตั๋ว ประกันการเดินทาง 

ปรึกษาด่วน 24 ชั่วโมง ด้วยประสบการณ์มากกว่า 18 ปี
         ทุกคำถาม-เรามีคำตอบ
           โทร 0924252894 
                                                                                                       ENGLISH   ภาษาไทย     
Main Menu
 
รับทำวีซ่า

Side Menu
 วันนี้ 26 คน
เมื่อวาน 44 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
999 คน
17043 คน
219495 คน
เริ่มเมื่อ 2010-01-12
เราคือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเกี่ยวกับกฎหมายการเข้าเมือง และการขอวีซ่าทุกประเภท อาทิ วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าแต่งงาน วีซ่าคู่หมั้น


รายละเอียดขั้นตอนการจดทะเบียนสมรสระหว่างชาวไต้หวัน-ไทย

1. การขอหนังสือรับรองการเป็นโสดของชาวไต้หวัน (ต้องยื่นด้วยตัวเอง-แต่จะมีเจ้าหน้าที่ของเราไปด้วยเพื่ออำนวยความสะดวก)

(1) กรอกใบคำร้อง

(2) หนังสือเดินทางตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด และสำเนาวีซ่า (VISA) ที่เข้ามาประเทศไทย 1 ชุด

(3) ทะเบียนบ้านไต้หวันฉบับภาษาจีนทั้งชุดที่คัดจากทะเบียนราษฎร์ ต้องมีบันทึกช่องหมายเหตุให้ครบถ้วน

จำนวน 2 ชุด (อายุไม่เกิน 3 เดือน) ใช้สำหรับยื่นขอหนังสือรับรองการเป็นโสดและการรับรองเอกสาร

(4) สำเนาหนังสือเดินทางหรือบัตรประชาชนของคู่สมรสไทย (ต้องระบุ วัน เดือน ปี เกิดให้ครบถ้วน มิฉะนั้นจะไม่ สามารถแจ้งเข้าทะเบียนบ้านไต้หวันได้ ) 

(5) คู่สมรสฝ่ายไต้หวันเมื่อได้รับใบรับรองการเป็นโสดให้แปลเป็นภาษาไทย และผ่านกระทรวงการต่างประเทศไทยรับรอง หลังจากนั้นให้นำไปจดทะเบียนสมรส ณ ที่ว่าการอำเภอ

2. การนัดสัมภาษณ์และรับรองเอกสาร: ยื่นเอกสารที่ช่องหมายเลข 9 พร้อมกรอกใบคำร้องขอรับรองเอกสาร 1 ชุด, แบบฟอร์มเกี่ยวกับสัมภาษณ์แต่งงาน และใบคำร้องขอวีซ่า ( กรอกฟอร์มใน website https://visawebapp.boca.gov.tw แล้วสั่งพิมพ์คำร้องที่กรอกสมบูรณ์แล้ว) พร้อมรูปถ่ายสี 2 นิ้ว 3ใบ และเตรียมเอกสารที่จะต้องรับรอง ดังนี้ :

(1) หนังสือแสดงสถานภาพสมรสของฝ่ายไทยจากสำนักทะเบียนกลาง (กรมการปกครอง ถนน นครสวรรค์ เขตดุสิต โทร 02 3569658)

(2) ใบสำคัญการสมรสไทย (ค.ร. 3)

(3) ใบทะเบียนสมรสไทย (ค.ร. 2)

(4) ทะเบียนบ้านไทยทั้งเล่ม (หากมีข้อมูลอยู่ในทะเบียนบ้านปัจจุบันไม่ถึง 1 ปี จะต้องขอย้อนหลังไปให้ได้ครบ 1 ปี)

(5) ใบสำคัญการหย่า และใบทะเบียนการหย่า (ในกรณีที่เคยหย่า)

(6) ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

สำหรับข้อ (7) และ (8) สามารถยื่นภายหลังได้

(7) หนังสือรับรองความประพฤติ (กำหนดอายุไม่เกิน 6 เดือน)

(8) ใบรับรองแพทย์: (กำหนดอายุไม่เกิน 3 เดือน) ต้องเป็นแบบฟอร์มที่ทางสำนักงานฯกำหนดเท่านั้น

รายชื่อโรงพยาบาลที่สำนักงานฯ กำหนดมีดังนี้

1. โรงพยาบาล ราชวิถี โทร 02-3548108-9 

2. โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์ โทร 02-2528181-9 , 02-2528131-9

3. โรงพยาบาล ศิริราช โทร 02-4197245 , 024111104 

4. โรงพยาบาลรามาธิบดี โทร 02-3547182-257 

5. โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โทร 044-254990-9 

6. โรงพยาบาลลำปาง โทร 054-223623-31

** เอกสาร (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) ข้างต้นให้แปลเป็นภาษาอังกฤษและผ่านกระทรวงการต่างประเทศไทย รับรอง พร้อมสำเนา 1 ชุด

** กรณี คู่สมรสฝ่ายไทยที่ไม่ต้องการพำนักในไต้หวัน กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบและไม่ต้องยื่นแบบฟอร์มวีซ่า,

รูปถ่าย ,หนังสือรับรองความประพฤติ และ ใบรับรองแพทย์

(9) ใบตั้งชื่อจีนของคู่สมรสฝ่ายไทย (中文姓名聲明書) ยื่นภายหลังได้ (ต้องมายื่นด้วยตัวเอง)

(10) ฝ่ายหญิงที่มีการจดทะเบียนหย่าไม่เกิน 6 เดือน ให้แสดงใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่ได้ตั้งครรภ์

(11) หนังสือเดินทางฝ่ายหญิงและชายต้องระบุ วัน เดือน ปี เกิดให้ครบถ้วน พร้อมวีซ่าเข้าประเทศไทยของชาว ไต้หวันถ่ายสำเนา 2 ชุด

(12) ทะเบียนบ้านที่คัดจากทะเบียนราษฎร์ไต้หวันฉบับภาษาจีนทั้งชุดต้องมีบันทึกช่องหมายเหตุให้ครบถ้วน (กำหนดอายุไม่เกิน 3 เดือน) ตัวจริงและสำเนาอย่างละ 1 ชุด


2.

(13) ฝ่ายไต้หวัน ถ้ายังคงมีสัญชาติไทย ให้ใช้บัตรประชาชนไทยในการจดทะเบียนสมรส และแนบสำเนาทะเบียนบ้านไทย , หนังสือรับรองสถานสมรสที่ออกโดย สำนักทะเบียนกลาง, ทะเบียนหย่า และใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี) แปลเป็นภาษาอังกฤษ และผ่านกระทรวงการต่างประเทศไทยรับรองพร้อมสำเนา1ชุด

(14) กรณีที่คู่สมรสฝ่ายไทยเคยไปทำงานที่ไต้หวัน ต้องแสดงใบกาม่าที่เคยเข้าไปทำงานพร้อมสำเนา 2 ชุดหากยังไม่หมดสัญญาจ้างงาน จะต้องมีหนังสือยกเลิกการจ้างงานจากสภาแรงงานของไต้หวันและสำเนาหนังสือเดินทางและใบกาม่าที่เข้าไปทำงานมาแสดงด้วย

(15) กรณีคู่สมรสชาวไทยที่เคยหย่ากับคนไต้หวันจะต้องแสดง ทะเบียนบ้านไต้หวันของสามีเก่าซึ่งบันทึกการหย่าแล้ว

**ค่าธรรมเนียมในการรับรองเอกสาร 2,700 บาท อันได้แก่ 1. ค่ารับรองทะเบียนสมรส 2. บันทึกสมรส 3. ใบรับรองสถานภาพสมรส 4. ใบรับรองแพทย์ 5.ใบรับรองความประพฤติ 6. ใบตั้งชื่อ รวมทั้งหมด 6ฉบับ (ฉบับละ 450 บาท) และ ค่าธรรมเนียมวีซ่า 2,000 บาท

3. วันสัมภาษณ์ : เวลา 14.00 น. ให้คู่สมรสทั้งสองฝ่ายมาที่สำนักงานฯ เพื่อรอการเรียกสัมภาษณ์ (ห้องหมายเลข 6) โดยนำหนังสือเดินทางตัวจริงของทั้งคู่ (หากคู่สมรสฝ่ายไทยเคยไปไต้หวันให้นำหนังสือเดินทางเล่มนั้นมาแสดงด้วยรวมถึงใบกาม่า) และรูปถ่ายงานแต่ง ตลอดถึงรูปถ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา พร้อมทั้งใบเสร็จรับเงินที่ทางสำนักงานฯ ออกให้

4. เมื่อผ่านการสัมภาษณ์แล้ว ให้คู่สมรสฝ่ายไต้หวันนำเอกสารที่ผ่านการรับรองแล้ว (ประกอบด้วย 1.ใบสถานภาพสมรสของฝ่ายไทย 2.ใบสำคัญการสมรส 3. ใบทะเบียนสมรส 4. ใบตั้งชื่อจีน) ไปดำเนินการเข้าชื่อในทะเบียนบ้านตามขั้นตอนของทางไต้หวัน หากไม่กลับไปดำเนินเรื่องเอง จะต้องทำหนังสือมอบอำนาจให้ญาติหรือบุคคลอื่นกระทำการแทน)

5. การยื่นวีซ่า : รับบัตรคิวและติดต่อช่องหมายเลข 3, 4, 5 เพื่อขอยื่นวีซ่าโดยเตรียมเอกสาร ดังนี้ ;

(1) ทะเบียนบ้านที่คัดจากทะเบียนราษฎร์ไต้หวัน ซึ่งได้บันทึกชื่อพร้อมวัน เดือน ปีเกิด ของคู่สมรสฉบับภาษาจีนตัวจริงพร้อมสำเนา ซึ่งมีอายุไม่เกิน 3 เดือน ตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด

(2) หนังสือเดินทางตัวจริง (ต้องแก้ไขคำนำหน้าชื่อหรือนามสกุลสามีตามที่ได้ระบุไว้ในทะเบียนสมรส)

(3) ใบเสร็จรับเงินทั้งหมดที่ทางสำนักงานฯ ออกให้

6. การรับวีซ่า: คู่สมรสฝ่ายไทยต้องมารับการอบรมเวลา 9.30 น. ณ วันนัดรับวีซ่า และ สามารถรอรับวีซ่าในช่วงบ่าย วันเดียวกัน

7. กรณีสัมภาษณ์ไม่ผ่าน : สงวนสิทธิ์ในการคืนค่าธรรมเนียม คู่สมรส หรือ ตัวแทนต้องติดต่อกับ สำนักงานฯ เพื่อลงลายมือชื่อรับเอกสารตัวจริงคืน โดยหลักการแล้วทางสำนักงานฯ จะสัมภาษณ์เพียงหนึ่งครั้ง แต่หากคู่สมรสมีเหตุผลพร้อมทั้งหลักฐานเพิ่มเติมเพียงพอสามารถที่จะยื่นอุทธรณ์เพื่อขอโอกาสสัมภาษณ์ครั้งที่สองได้หลังจากรับเอกสารคืนแล้วอย่างน้อย 1 เดือน (นับจากวันที่รับหนังสือเดินทางคืน) ส่วนผลการพิจารณาทางสำนักงานฯ จะมีหนังสือแจ้งให้กับคู่สมสรสฝ่ายไต้หวันทราบ 

สำหรับการยื่นคำอุทธรณ์ขอสัมภาษณ์ครั้งที่สอง จะต้องเตรียมเอกสารประกอบดังนี้ : 

(1) คู่สมรสฝ่ายไต้หวันเป็นผู้ยื่นหนังสืออุทธรณ์ ซึ่งต้องมีลายเซ็นต์ , ที่อยู่ที่ชัดเจน, เบอร์โทรศัพท์ของผู้อุทธรณ์

(2) สำเนาหนังสือเดินทางของคู่สมรสฝ่ายละ 1 ฉบับ (ฝ่ายไทยจะต้องแสดงหนังสือเดินทางตัวจริงด้วย)

(3) ทะเบียนบ้านที่คัดจากทะเบียนราษฏร์ไต้หวันฉบับภาษาจีนทั้งชุดต้องมีบันทึกช่องหมายเหตุให้ครบถ้วน (กำหนดอายุไม่เกิน 3 เดือน)

(4) เอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติสัมภาษณ์ครั้งที่ 2 (ตัวอย่างเช่น ; รูปถ่าย, บิลค่าโทรศัพท์

หรือจดหมายที่แสดงว่าได้มีการติดต่อกันหลังจากที่สัมภาษณ์ไม่ผ่าน และอื่น ๆ)

**ทั้งนี้ทางสำนักงาน ฯ ยังคงสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารเพิ่มเติมตามความเหมาะสม1.陳情要求免面談(内容需要有雙方姓名,結婚地點及日期,小孩名字及出生日期)。

2.結婚照片及生活照片。

3.我國人在泰國工作滿三年以上請提供工作證(正影本一份)。


1.陳情要求免面談(内容需要有雙方姓名,結婚地點及日期,小孩名字及出生日期)。

2.結婚照片及生活照片。

3.我國人在泰國工作滿三年以上請提供工作證(正影本一份)。


1.陳情要求免面談(内容需要有雙方姓名,結婚地點及日期,小孩名字及出生日期)。

2.結婚照片及生活照片。

3.我國人在泰國工作滿三年以上請提供工作證(正影本一份)。


1.陳情要求免面談(内容需要有雙方姓名,結婚地點及日期,小孩名字及出生日期)。

2.結婚照片及生活照片。

3.我國人在泰國工作滿三年以上請提供工作證(正影本一份)。

 
  

รุงเทพ 
Excellent Visa Service
888 อาคารมหาทุน พลาซ่า  ยูนิตที่ 5, ถนนเพลินจิต, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ 10330
     
คุณอ้อย: 083 999 67 69
สำนักงาน: 02 6514893

เปิด จันทร์ - ศุกร์ เวลา 7.30- 17.00 น.
กดดูแผนที่
าขาพัทยา
ศูนย์แปลภาษาพัทยา
เดอะเบย์วิว 2 เลขที่ 357/116 หมู่ที่ 12 ถนนพระตำหนักซอย 5
หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี 20150

คุณบี : 083 796 8873
สำนักงาน: 038 250 016

เปิด จันทร์ - เสาร์ เวลา 9.00- 16.00 น.
กดดูแผนที่

Copyright (c) 1999-2015 by Siamknowhow.com