ขั้นตอนดำเนินการขอจดทะเบียนสมรสกับชาวเยอรมัน

1 . การจดทะเบียนสมรสระหว่างบุคคลสัญชาติไทยกับบุคคลสัญชาติเยอรมัน

เอกสารของคู่สมรสฝ่ายสัญชาติเยอรมันมีดังนี้

  1. หนังสือเดินทาง หรือ บัตรประชาชน
  2. ใบรับรองถิ่นที่พำนักในประเทศเยอรมัน หรือ ใบแจ้งย้ายสำมะโนครัวออกจากประเทศเยอรมัน
  3. สูติบัตร หรือ สำเนาที่คัดจากสมุดครอบครัว (ของบิดา-มารดา)
  4. คำพิพากษาที่มีตราประทับรับรองว่ามีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย หรือ มรณบัตรของคู่สมรสเดิม
เอกสารของคู่สมรสฝ่ายสัญชาติไทยมีดังนี้
  1. หนังสือเดินทาง หรือ บัตรประชาชน
  2. สูติบัตร หรือ หนังสือรับรองการเกิดที่มีรายละเอียดครบถ้วนเช่นเดียวกับสูติบัตร
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ แบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร (ต้นฉบับหรือสำเนาที่รับรองความถูกต้องแล้ว)
  4. คำร้องเกี่ยวกับงานทะเบียนครอบครัวจากสำนักทะเบียนกลาง ที่แจ้งผลตรวจสอบข้อมูลการสมรส-การหย่าด้วยระบบคอมพิวเตอร์
เอกสารเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่มีสถานภาพโสด
      5. หนังสือรรับรองสถานภาพที่ระบุว่าเป็นบุคคลที่ไม่เคยจดทะเบียนสมรสกับผู้ใด (ต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน)

เอกสารเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่มีสถานภาพหม้าย
      5. หนังสือรับรองสถานภาพที่ระบุว่าหลักจากที่คู่สมรสเสียชีวิตแล้ว ยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสใหม่กับผู้ใดอีก (มีอายุไม่เกิน 6 เดือน)
      6. ทะเบียนการสมรส พร้อมบันทึก (คร.2) และ/หรือใบสำคัญการสมรส
      7. มรณบัตรของคู่สมรส

เอกสารเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่มีสถานภาพการหย่า
      5. หนังสือรับรองสถานภาพที่ระบุว่าหลังจากหย่าจากคู่สมรสเดิมแล้ว ยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสใหม่กับผู้ใดอีก (มีอายุไม่เกิน 6 เดือน)
      6. ทะเบียนการสมรส พร้อมบันทึก (คร.2) กับคู่สมรสเดิม
      7. ทะเบียนการหย่า พร้อมบันทึก (คร.6) กับคู่สมรสเดิม
      8. ใบสำคัญการหย่า (คร.7)
      9. คำพิพากษาของศาลเรื่องหย่า และหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด (เฉพาะผู้ร้องที่หย่าตามคำพิพากษาของศาลเท่านั้น)
    10. ในบางกรณี อาจจะต้องแสดงหนังสือรับรองการหย่าจากหน่วยงานยุติธรรมในประเทศเยอรมนี ว่าการหย่าของไทยเป็นที่ยอมรับของเยอรมันแล้วเช่นกัน โดยเฉพาะผู้ที่หย่าโดยความสมัครใจ ณ สำนักทะเบียนเขตหรืออำเภอในประเทศไทย คำร้องให้รับรองการหย่าสามารถขอได้ที่สถานทูตฯ สำนักทะเบียนเยอรมัน