HOME

ขั้นตอนดำเนินการขอจดทะเบียนสมรสกับชาวฝรั่งเศส


MARIAGE EN THAILANDE D' UN RESSORTISSANT FRANÇAIS ET

D' UN RESSORTISSANT THAILANDAIS/ETRANGER


ดาวน์โหลดเอกสารของชาวฝรั่งเศสได้ที่นี่

http://www.ambafrance-th.org/Se-marier-en-Thailande


 เอกสารสำหรับใช้จดทะเบียนสมรสกับชาวฝรั่งเศส สำหรับบุคคลสัญชาติไทย

  • เอกสารทั้งหมดต้องเป็นตัวจริงเท่านั้น 
  • หนังสือเดินทางเล่มจริง
  • บัตรประชาชน
  • ทะเบียนบ้าน
  • สูติบัตร หรือ หนังสือรับรองการเกิดตัวจริง **กรณีที่สูติบัตรสูญหายให้ ไปขอคัดที่อำเภอ กรณีไปคัดแล้วก็ไม่มี ก็ให้ไป อำเภอตามทะเบีัยนบ้านของเรา ที่อยู่ปัจจุับัน พร้อมกับผู้ที่รู้เห็นการเกิดของเรา เป็นพยาน เช่นพ่อ แม่ พี่  และกำนัน หรือ ผู้ใหญ่ เอาไปรับรอง (แต่ละอำเภอไม่เหมือนกันไปสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนว่าจะเอาอะไรบ้าง เพื่อออกหนังสือรับรองการเกิดของเรา)

  • *เดิมที่จะต้องมีหนังสือรับรองโสดด้วย ตอนนี้เจ้าหน้าที่สถานทูต แจ้งมาว่าไม่ต้องใช้แล้วครับ ประหยัดเงินไปอีก 1 ใบ แต่กรณีจะเตรียมเอกสารไปแต่งงานที่ประเทศฝรั่งเศสหรือขอวีซ่าคู่หมั้นยังจะต้องใช้หนังสือรับรองความเป็นโสดนะครับ


กรณีเคยเปลี่ยนชื่อ และหรือ นามสกุล

  • ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้าเคยเปลี่ยน)
  •  ใบเปลี่ยนนามสกุล (ถ้าเคยเปลี่ยน)

 กรณีเคยหย่าร้างกับคู่สมรสเดิม

  •  บันทึกการหย่า หน้าและหลังตัวจริง (คร.6) 

กรณีคู่สมรสเดิมเสียชีวิต

  • มรณะบัตรตัวจริง  

* Tous les documents établis en langue étrangère devront être traduits en français par un traducteur agréé par l’ambassade  

*เอกสารทั้งหมดที่ต้องถูกแปลเป็นภาษาฝรั่งเศส และรับรองคำแปลโดยผู้แปลที่ได้รับอนุญาตจากสถานทูตเท่านั้น