HOME


ขั้นตอนดำเนินการขอจดทะเบียนสมรสกับชาวฟินแลนด์

ในกรณีที่ต้องการจดทะเบียนสมรส ต้องจัดเตรียมเอกสารจากประเทศฟินแลนด์ดังนี้ :

 • หนังสือรับรองความสามารถภายใต้กฎหมายฟินแลนด์ที่จะทำการสมรสต่อหน้าหน่วยงานรัฐต่างชาติได้ จากสำนักทะเบียนหรือเขตปกครอง (Parish) ถิ่นที่อยู่ โดยหนังสือรับรองนี้มีอายุสี่เดือน
 • หนังสือรับรองเงินเดือนเป็นภาษาอังกฤษจากนายจ้าง หากเป็นเจ้าของกิจการ ต้องแสดงเอกสารการเงินของธุรกิจนั้นๆเป็นภาษาอังกฤษ ไม่สามารถใช้เอกสารการชำระภาษีได้
 • จดหมายอ้างอิง พร้อมชื่อ ที่อยู่ และลายมือชื่อ ของชาวฟินแลนด์สองคนที่พักอาศัยในประเทศฟินแลนด์
 • หนังสือเดินทาง
 • ที่อยู่และอาชีพตามตำแหน่งหน้าที่
 • ชื่อสำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอที่จะทำการสมรส

เอกสารสำหรับคู่สมรสชาวไทยที่จะต้องเตรียมสำหรับสถานทูต
 • หนังสือเดินทาง
 • หรือ บัตรประชาชนตัวจริง

เอกสารสำหรับคู่สมรสชาวไทยที่จะต้องเตรียมสำหรับอำเภอ

 1. บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา 2 ชุด
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด
 3. ใบหย่า หรือสำเนาใบหญ่ 1 ชุด (ถ้าเคยแต่งงาน)
กรณีเคยหย่าร้างกับชาวต่างชาติไม่เกิน 6 เดือน
 1. ใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าไม่ต้ังครรภ์กับคู่สมรสเดิม
กรณีไม่เคยจดทะเบียนสมรส แต่กำลังตั้งครรภ์ กับว่าที่คู่สมรส ไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์ สามารถจดทะเบียนสมรสได้เลย 

ข้อแนะนำ: กรณีตั้งครรภ์ก่อนสมรส ให้นำหนังสือเดินทางของสามี แปลเป็นภาษาไทยไว้ เพื่อใช้สะกดชื่อที่ถูกต้อง เพื่อใช้ขอ สูติบัตรของลูก