ขั้นตอนดำเนินการขอจดทะเบียนสมรสกับชาวแคนาดา

ที่จะมาจดทะเบียนสมรสในประเทศไทยเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ครับ

List of documents for Marriage and Registration in Thailand

  1. Passport and Copy your passport and visa
  2. Original divorce certificated (If any)
  3. The following people for reference purposes (Needs: Name,Address and Telephone of your friend or family or Employer in USA)

กรณีที่ฝ่ายชายไม่ได้เอาใบหย่าตัวจริงมา สามารถขอคัดที่สถานทูตได้


เอกสารสำหรับคู่สมรสชาวไทยที่จะต้องเตรียม

  1. บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา 2 ชุด
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด
  3. ใบหย่า หรือสำเนาใบหญ่ 1 ชุด (ถ้าเคยแต่งงาน)
กรณีเคยหย่าร้างกับชาวต่างชาติไม่เกิน 6 เดือน
  1. ใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าไม่ต้ังครรภ์กับคู่สมรสเดิม
กรณีไม่เคยจดทะเบียนสมรส แต่กำลังตั้งครรภ์ กับว่าที่คู่สมรส ไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์ สามารถจดทะเบียนสมรสได้เลย 

ข้อแนะนำ: กรณีตั้งครรภ์ก่อนสมรส ให้นำหนังสือเดินทางของสามี แปลเป็นภาษาไทยไว้ เพื่อใช้สะกดชื่อที่ถูกต้อง เพื่อใช้ขอ สูติบัตรของลูก