e


  

Excellent Visa Service
เราคือผู้ให้บริการทำวีซ่าทุกประเภททั่วโลก
ดูแลคุณลูกค้าตั้งแต่เริ่มต้นจนได้รับอนุมัติวีซ่า

บริการรับแปลเอกสารพร้อมตราประทับรับรองคำแปล
บริการรับจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ
บริการด้านกฎหมาย พินัยกรรม สัญญาก่อนสมรส
บริการรับจองตั๋ว ประกันการเดินทาง 

ปรึกษาด่วน 24 ชั่วโมง ด้วยประสบการณ์มากกว่า 18 ปี
         ทุกคำถาม-เรามีคำตอบ
           โทร 0924252894 
                                                                                                       ENGLISH   ภาษาไทย     
Main Menu
 
รับทำวีซ่า

Side Menu
 วันนี้ 38 คน
เมื่อวาน 29 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
1496 คน
1496 คน
224853 คน
เริ่มเมื่อ 2010-01-12
เราคือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเกี่ยวกับกฎหมายการเข้าเมือง และการขอวีซ่าทุกประเภท อาทิ วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าแต่งงาน วีซ่าคู่หมั้น
Untitled Document
ฺรับทำวีซ่าเบลเยี่ยม BELGIUM VISAS 

วีซ่าท่องเที่ยวเยี่ยมเยี่ยนคนรัก หรือ เยี่ยมครอบครัว


1.เอกสารประกอบคำร้องขอวีซ่าเอกสารของผู้เดินทาง หรือ ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่า
 1. หนังสือเดินทาง จะต้องมีอายุบังคับใช้อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 3 เดือน นับจากวันที่เดินทางกลับ ( + สำเนาหนังสือเดินทางหน้ารูปพรรณ 1 ฉบับ )
 2. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า ซื่งกรอกข้อความโดยสมบูรณ์พร้อมลายเซ็น
 3. รูปถ่าย ปัจจุบันขนาด 5*3 ซม. พื้นหลังสีขาว จำนวน 2 รูป
 4. หนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้าง ทะเบียนการค้า หรือ หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาและ หลักฐานการลงทะเบียนเรียน (ในกรณีที่ผู้ยื่นคำร้องเป็นนักเรียน – นักศึกษา) ซื่งระบุคำอนุญาตให้เดินทาง และกำหนดระยะเวลาที่ได้พักผ่อน
 5. ในกรณีที่เป็นการเยี่ยมญาติ จำเป็นต้องแสดงหลักฐานยืนยันความสัมพันธ์ในครอบครัว หรือ สายโลหิตเกี่ยวข้อง อาทิเช่น สำเนา สำมะโนครัว. สำเนาทะเบียนการสมรส ฯลฯ ( + สำเนา 1 ชุด )
 6. กรมธรรม์ประกันการเดินทางซื่งมีวงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลอย่างน้อย 30.000 ยูโรหรือเทียบเท่าเงินบาท ( + สำเนา 1 ชุด ) (ตรวจสอบรายชื่อบริษัทประกันภัย ที่นี่)
 7. หลักฐานการสำรองตั๋วเครื่องบิน ระบุวันเดินทางไป – กลับ (+ สำเนา 1 ชุด )
  
2.เอกสารจากผู้ค้ำประกันที่พำนักอยู่ในประเทศเบลเยี่ยม
 1. หนังสือเชิญซึ่งแสดงจุดประสงค์แห่งการเยี่ยมเยียน และระบุสถานที่อยู่โดยกระจ่างชัดเจน พร้อมด้วยหมายเลขโทรศัพท์ของผู้เชิญ และ กำหนดระยะเวลาที่เชิญให้มาพำนัก
 2. ต้นฉบับหนังสือค้ำประกันแสดงความรับผิดชอบ (แบบฟอร์ม 3 บิซ) ซึ่งผ่านการประทับตรารับรองเอกสารถูกต้องกฏหมายจากหน่วยราชการประจำท้องถิ่นที่ตนพำนักอาศัย ( + สำเนา 1 ชุด)
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนม ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ หรือ บัตร CIRE ของผู้ค้ำประกัน ยีนยันว่าตนมีสิทธิที่จะพำนักอาศัยอยู่ในประเทศเบลเยี่ยมเป็นระยะเวลาไม่มีกำหมด
 4. หลักฐานยืนยันสถานภาพการเงินรายได้ประจำของผู้ค้ำประกัน (ใบสำคัญการรับเงินเดือนของตน 3 เดือนสุดท้าย. หลักฐานยืนยันเวินสวัสดิการครอบครัว หลักฐานยืนยันการชำระภาษีเงินได้สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ)


หมายเหตุ :

1.1. ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าที่ถือสัญชาติอื่นนอกเหนือไปจากสัญชาติไทย อาจจำเป็นต้องแสดงเอกสารหลักฐานอื่นๆ ยืนยันเพิ่มเติม และเอกสารนั้นๆ จะต้องมีอายุบังคับใช้ไม่ตำกว่า 3 เดือน เมื่อนับจากวันสุดท้ายขงอกำหนดการเดินทาง
a.ใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
b.หนังสือรับรองถิ่นที่อยู่ หรือ วีซ่าประเภทบุคคลอยู่ชั่วคราว พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
c.วีซ่าอนุญาตให้เดินทางเข้า – ออกภายในประเทศไทย พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
d.บัตรประจำตัวคนต่างด้าวที่มีถิ่นที่อยู่ภายในราชอาณาจักรไทยพร้อมสำเนา 1 ฉบับ ( ในกรณีที่ได้รับแล้ว)
  
2.2. ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าที่เป็นผู้เยาว์ อายุต่ำกว่า 18 ปี จำเป็นต้องยื่นเอกสารเหล่านี้ ประกอบ สำหรับผู้เยาว์ (เด็กที่มีอายุไม่ถึง 18 ปี) จำเป็นที่จะต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
a.ใบสูติบัตรพร้อมสำเนา 1 ฉบับ
b.หนังสือแสดงความยินยอมจากผู้เป็นบิดามารดาทั้งสองฝ่าย ออกโดย สำนักงานเขต / สำนักทะเบียนประจำอำเภอ ซึ่งตนมีภูมิลำเนา
  
3.สถานฑูตฯ มีสิทธิที่จะเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม ประกอบนอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ได้ตามแต่กรณี

วีซ่าแต่งงาน
1.เอกสารประกอบคำร้องขอวีซ่าเอกสารของผู้เดินทาง หรือ ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่า
 
1.หนังสือเดินทางจะต้องมีอายุบังคับใช้อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 1 ปีนับจากวันที่ยื่นคำร้องสำเนาหนังสือเดินทางหน้ารูปพรรณ 1 ฉบับ
2.แบบฟนร์มคำร้องขอวีซ่า ซึ่งหรอกข้อความโดยสมบูรณ์พร้อมลายเซ็น 2 ชุด
3.รูปถ่ายปัจจุบันขนาด 5*3 ซม. พื้นหลังสีขาว จำนวน 3 รูป
4.ต้นฉบับ หนังสือรับรองแพทย์
5.ต้นฉบับ หนังสือรับรองความประพฤติดี หรือ หนังสือรับรองการสอบประวัติอาชญากร
6.กรมธรรม์ประกันการเดินทางซึ่งมีวงเวินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลอย่างน้อย 30.000 ยูโร หรือเทียบเท่าเงินบาท ( + สำเนา 1 ชุด) (ตรวจสอบรายชื่อบริษัทประกันภัย ที่นี่)
  
2.เอกสารของคู่สมรสฝ่ายเบลเยี่ยม
 
1.ต้นฉบับ “หนังสือประกาศการสมรส” ออกโดย สำนักทะเบียนท้องถิ่น หรือ คอมมูน ในประเทศเบลเยี่ยม
2.ต้นฉบับ “หนังสือค้ำประกัน” แบบฟอร์ม “3 บิซ” ออกโดย สำนักทะเบียนท้องถิ่น หรือคอมมูนในประเทศเบลเยี่ยม
3.หนังสือรับรองถิ่นที่อยู่. สัญชาติ. และ สถานภาพครอบครัว ออกโดย สำนักทะเบียนท้องถิ่น หรือ คอมมูนในประเทศเบลเยี่ยม
4.เอกสารยืนยันรายได้ประจำของผู้ค้ำประกัน (สลิปเงินเดือน 3 เดือนสุดท้าย. เงินช่วยเหลือครอบครัว. สำเนาหลักฐานแสดงรายได้สุทธิประจำปีหลังชำระภาษีอากรสำหรับผู้ประกอบการอิสระ)
5.หลักฐานที่แสดงถึงที่พักอาศัยในประเทศเบลเยี่ยม (สัญญาเช่า หรือ เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของบ้าน)
  
หมายเหตู
 
1.แฟ้มคำร้องขอวีซ่าเพื่อการสมรสในประเทศเบลเยี่ยมจำเป็นต้องยื่น 2 ชุด เรียงตามลำดับตามข้างต้น
2.สถานทูตฯ มีสิทธิที่จะเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม ประกอบนอกเหนือไปจากที่ระบุใว้ข้างต้นนี้ได้ตามแต่กรณี
  

วีซ่าระยะยาว (ครอบครัว)
หนังสือเดินทางที่มีอายุบังคับใช้อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 1 ปี เมื่อนับจากวันยื่นคำร้องขอวีซ่า (พร้อมกับสำเนาหนังสือเดินทางหน้าที่มีรูปถ่าย 2 ฉบับ)
ใบคำร้องขอวีซ่าเชงเก้น ซึ่งกรอกข้อความโดยสมบูรณ์พร้อมลายเซ็น และ รูปถ่ายปัจจุบันสำหรับการทำหนังสือเดินทางซึ่งตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้จำนวน 2 รูป
3.1. สำหรับคู่สมรส/ สามี:
สำเนาทะเบียนการสมรสมีตราประทับรับรองสำเนาถูกต้ องตามต้นฉบับพร้อมลายเซนต์เจ้าพนักงานปกครองหรือนายทะเบียนและต ราประจำหน่วยงานไว้เป็นสำคัญ หรือ สัญญาที่จะอาศัยอยู่ร่วมกันที่ลงทะเบียนแล้ว
หรือ
3.2 สำหรับบุตร:
สำเนาใบสูติบัตรมีตราประทับรับรองสำเนาถูกต้ องตามต้นฉบับพร้อมลายเซนต์เจ้าพนักงานปกครองหรือนายทะเบียนและต ราประจำหน่วยงานซึ่งออกให้โดยสำนักงานเขต / สำนักทะเบียนประจำอำเภอในประเทศไทย
เอกสารรับรองซึ่งออกให้โดยสำนักงานเขต / สำนักทะเบียนประจำอำเภอในประเทศไทยที่ระบุว่าเด็กจะได้รับการดูแลอย่างเป็นทางการจากบุคคลใดบุคคลหนึ่ง และ หนังสือแสดงความยินยอมให้เด็กเดินทางไปยังประเทศเบลเยี่ยมจากผู้ปกครองอีก 1 คนที่ไม่ได้เดินทางไปด้วยกัน
หลักฐานเกียวกับการประกันสุขภาพในประเทศเบลเยี่ยม
เอกสารยืนยันรายได้ประจำของคู่สมรส/สามี/ผู้ปกครอง (ใบสำคัญการรับเงินเดือน 3 เดือนสุดท้าย, หลักฐานยีนยันเงินสวัสดิการครอบครัว หลักฐานยืนยันการชำระภาษีเงินได้ที่ออกโดยสำนักงานภาษีในประเทศเบลเยี่ยม)
เอกสารที่จำเป็นในกรณีที่คู่สมรส/สามีในอนาคตของคุณเป็นคนเบลเยี่ยมหรือเป็นบุคคลที่ไม่ได้ถือสัญชาติใดๆในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป: (กรุณาตรวจสอบรายละเอียดได้ตามตารางด้านล่าง)
หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าบุคคลผู้ที่จะเป็นคู่สมรส/สามีในอนาคตของคุณมีที่พักอาศัยที่สามารถอยู่อาศัยด้วยกันได้
เอกสารที่จำเป็นในกรณีที่คู่สมรส/สามีในอนาคตของคุณเป็นบุคคลที่ไม่ได้ถือสัญชาติใดๆในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป: (กรุณาตรวจสอบรายละเอียดได้ตามตารางด้านล่าง)
ใบรับรองแพทย์ ตัวจริงพร้อมสำเนา 2 ฉบับ
หนังสือรับรองความประพฤติดี ตัวจริงพร้อมสำเนา 2 ฉบับ
หมายเหตุ :
1.สำหรับผู้ยื่นคำร้องขอวีว่าที่มิได้ถือสัญชาติไทยจำเป็นต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมและเอกสารเหล่านั้นต้องมีอายุบังคับใช้อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 3 เดือน เมื่อนับจากวันสิ้นสุดการเดินทาง
 
a.ใบอนุญาติทำงานในประเทศไทย (สำเนา 1 ฉบับ) และ/หรือ
b.หนังสือรับรองถิ่นที่อยู่ หรือ วีซ่าอนุญาตให้พำนักอยู่ในราชอาณาจักรไทย ประเภท “บุคคลอยู่ชั่วคราว” (สำเนา 1 ฉบับ) และ/หรือ
c.วีซ่าในการขออนุญาตกลับเข้ามาในราชอาณาจักรไทยอีก (สำเนา 1 ฉบับ) และ/หรือ
d.หนังสือรับรองคนต่างด้าว (ถ้ามี) พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
2.สำหรับผู้เยาว์ (เด็กที่มีอายุไม่ถึง 18 ปี) จำเป็นต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
 
a.ใบสูติบัตร (สำเนา 1 ฉบับ)
b.หนังสือแสดงความยินยอมจากผู้เป็นบิดามารดาทั้งสองฝ่าย ออกโดย สำนักงานเขต / สำนักทะเบียนประจำอำเภอ ซึ่งตนมีภูมิลำเนา
ทางสถานทูตฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม นอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ได้ตามแต่กรณี
กรุณาเตรียมเอกสารทั้งหมด (ถ่ายสำเนาทั้งด้านหน้าและด้านหลัง) ออกเป็นชุดๆ และควรจัดเรียงตามลำดับที่กล่าวมาข้างต้นโดยเรียงเอกสารตัวจริงตามด้วยสำเนาของเอกสารนั้นๆ
 !    วีซ่าแต่งงาน
สำหรับคู่สมรสที่จดทะเบียนสมรสแล้ว ดำเนินการขอวีซ่าท่องเที่ยว อาจจะถูกปฎิเสธวีซ่าได้ หากไม่มีความมั่นคงหรือพิสูจน์ได้ว่าหลังจาก ขอวีซ่าท่องเที่ยวแล้วจะเดินทางกลับประเทศไทย

กรณีใช้บริการของเรา "ยินดีรับรองผล"
 
  

รุงเทพ 
Excellent Visa Service
888 อาคารมหาทุน พลาซ่า  ยูนิตที่ 5, ถนนเพลินจิต, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ 10330
     
คุณอ้อย: 083 999 67 69
สำนักงาน: 02 6514893

เปิด จันทร์ - ศุกร์ เวลา 7.30- 17.00 น.
กดดูแผนที่
าขาพัทยา
ศูนย์แปลภาษาพัทยา
เดอะเบย์วิว 2 เลขที่ 357/116 หมู่ที่ 12 ถนนพระตำหนักซอย 5
หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี 20150

คุณบี : 083 796 8873
สำนักงาน: 038 250 016

เปิด จันทร์ - เสาร์ เวลา 9.00- 16.00 น.
กดดูแผนที่

Copyright (c) 1999-2015 by Siamknowhow.com