e


  

Excellent Visa Service
เราคือผู้ให้บริการทำวีซ่าทุกประเภททั่วโลก
ดูแลคุณลูกค้าตั้งแต่เริ่มต้นจนได้รับอนุมัติวีซ่า

บริการรับแปลเอกสารพร้อมตราประทับรับรองคำแปล
บริการรับจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ
บริการด้านกฎหมาย พินัยกรรม สัญญาก่อนสมรส
บริการรับจองตั๋ว ประกันการเดินทาง 

ปรึกษาด่วน 24 ชั่วโมง ด้วยประสบการณ์มากกว่า 18 ปี
         ทุกคำถาม-เรามีคำตอบ
           โทร 0924252894 
                                                                                                       ENGLISH   ภาษาไทย     
Main Menu
 
รับทำวีซ่า

Side Menu
 วันนี้ 61 คน
เมื่อวาน 29 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
1519 คน
1519 คน
224876 คน
เริ่มเมื่อ 2010-01-12
เราคือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเกี่ยวกับกฎหมายการเข้าเมือง และการขอวีซ่าทุกประเภท อาทิ วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าแต่งงาน วีซ่าคู่หมั้น
Untitled Document
รับทำวีซ่าเดนมาร์ก DENMARK VISAS 

วีซ่าท่องเที่ยวเยี่ยมเยี่ยนคนรัก หรือ เยี่ยมครอบครัว


ประกาศสำคัญสำหรับผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่า เกี่ยวกับประกันสุขภาพระหว่างการเดินทางผู้ยื่นคำร้องทุกท่านจะต้องแสดงหลักฐานประกันสุขภาพระหว่างการเดินทางก่อนที่วีซ่าจะถูกออกรับรองให้
ความคุ้มครองของประกันจะต้องประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้:

ชื่อบุคคลที่ประกันคุ้มครองและช่วงเวลาที่คุ้มครอง
ค่ารักษาพยาบาลจะต้องมียอดเงินครอบคลุมอย่างต่ำ 1.5 ล้านบาทหรือเท่ากับ 30,000 ยูโร เมื่อเทียบกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลอื่นๆ
ประกันดังกล่าวจะต้องครอบคลุมไปทั่วทุกประเทศของเช้งเก้น – ไม่ใช่แค่ประเทศเดนมาร์ก
ประกันจะต้องคลอบคุลมระยะเวลาการพักอาศัยในแถบเช้งเก้น (ตามที่ระบุไว้ในบัตรโดยสารเดินทาง)

โปรดรับทราบด้วยว่าเมื่อท่านนับจำนวนวันที่จะพัก ให้รวมเอาวันแรกเข้าไปด้วยและให้พิจารณาเช่นกันว่าในบางเดือนมีทั้งหมด 31 วัน
ตัวอย่าง: มาถึงประเทศเดนมาร์ก วันที่ 1 เมษายนและเดินทางกลับจากประเทศเดนมาร์ก วันที่ 30 มิถุนายน จำนวนวันทั้งหมดไม่ใช่ 90 วัน แต่เป็น 91 วัน
โปรดรับทราบเพิ่มเติมด้วยว่า ความคุ้มครองของประกันจะต้องถูกตรวจสอบ ที่พรมแดนขาเข้าเขตเช้งเก้น หากหลักฐานไม่เพียงพอที่จะพิสูจน์ได้ นั่นหมายถึง ท่านไม่สามารถเข้าประเทศได้
กรุณาคลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับประกันการเดินทาง

รูปถ่ายติดใบคำร้อง 2 ใบ ขนาด 3.5 x 4.5 เซนติเมตร (ฉากหลังสีขาวเท่านั้น)
Photo white background

หนังสือเดินทาง มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน
และ หนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)
Passport

ทะเบียนบ้าน
House Registration

บัตรประชาชน
ID card

ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
Name or Surname change certificate (if any)

ทะเบียนสมรส (กรณียังจดทะเบียนสมรสอยู่)
Marriage Certificate (if married)

ใบหย่า (กรณีเคยหย่า)
Divorce Certificate (if divorced)

ใบสูติบัตรบุตร (ถ้ามี)
Children's birth certificate (if have child )

ใบรับรองบุตร(กรณีนำบุตรไปด้วย)
Certificate of child maintenance

หนังสือรับรองการทำงาน พร้อมกำหนดวันอนุญาตให้ลางาน (ถ้าทำงาน)
Employment letter

สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
Pay slip last 3 months

เอกสารทางการเงิน เช่น สมุดบัญชีธนาคารทุกเล่มที่มีการเดินบัญชีและมีเงินเพียงพอที่จะเดินทางไปต่างประเทศ ทั้ง (ประเภทออมทรัพย์และ/หรือประจำ ย้อนหลัง 3 เดือน), รายการทางบัญชี, สมุดบัญชีที่แสดงการเข้าของเงินเดือน Financial Statement, i.e.  Bank account passbooks (Saving and/or fixed) last 3 months, or Bank Statement to show money transaction both personal and business

โฉนดที่ดิน หรือ ทรัพย์สินอื่นๆ
อาทิ หุ้น, หน่วยลงทุนปันผล, หรือที่มาของรายได้เสริม..

รูปถ่ายและหลักฐานแสดงความสัมพันธ์
รูปถ่ายคู่กันและรูปถ่ายแสดงความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวกับผู้เชิญ
หลักฐานการจองห้องพักที่อาศัยอยู่ร่วมกัน
หลักฐานการส่งเงินช่วยเหลือ
หลักฐานการติดต่อทางอีเมล์ หรือ ใบเสร็จค่าโทรศัพท์....

จดหมายเชิญและเอกสารประกอบการเชิญจากสปอนเซอร์

กรณีเยี่ยมญาติพี่น้อง,พ่อแม่

สูติบัตร 
Birth Certificate

ทะเบียนบ้านของญาติ
House Registration of relative

กรณีเป็นยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ใบอนุญาตเดินทางออกต่างประเทศจากสำนักงานเขตหรืออำเภอ ที่พำนักอยู่ (กรณีถ้าเด็กอายุไม่เกิน 18 ปี)
Certificate of overseas traveling for under aged 18 years) require at the District office of he/she born.

หนังสือ ป.ค. 14 แสดงว่าบุตรอยู่ในความปกครองของมารดา หรือ บิดาแต่เพียงผู้เดียว (Por.Kor.14)

กรณีบุตรเดินร่วมเดินทาง

หนังสือรับรองสถานภาพนักเรียน และ หนังสืออนุญาตให้ลา หรือ หนังสือชี้แจง ว่าวันเดินทางตรงกับวันปิดภาคเรียน 


วีซ่าท่องเที่ยวออกค่าใช้จ่ายเอง


รูปถ่ายติดใบคำร้อง 2 ใบ ขนาด 3.5 x 4.5 เซนติเมตร (ฉากหลังสีขาวเท่านั้น)
Photo white background

หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน 
และ หนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)
Passport

ทะเบียนบ้าน
House Registration

บัตรประชาชน 
ID card

ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 
Name or Surname change certificate (if any)

ทะเบียนสมรส (กรณียังจดทะเบียนสมรสอยู่) 
Marriage Certificate (if married)

หนังสือรับรองการทำงาน พร้อมกำหนดวันอนุญาตให้ลางาน (ถ้าทำงาน)
Employment letter

สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
Pay slip last 3 months

เอกสารทางการเงิน เช่น สมุดบัญชีธนาคารทุกเล่มที่มีการเดินบัญชีและมีเงินเพียงพอที่จะเดินทางไปต่างประเทศ ทั้ง (ประเภทออมทรัพย์และ/หรือประจำ ย้อนหลัง 3 เดือน), รายการทางบัญชี, สมุดบัญชีที่แสดงการเข้าของเงินเดือน Financial Statement, i.e.  Bank account passbooks (Saving and/or fixed) last 3 months, or Bank Statement to show money transaction both personal and business

โฉนดที่ดิน หรือ ทรัพย์สินอื่นๆ (อาทิ หุ้น, หน่วยลงทุนปันผล, หรือที่มาของรายได้เสริม)

หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน 

ประกันการเดินทาง (สถานทูตไม่ได้บังคับให้ทำ แต่แนะนำว่าควรยื่นประกอบการขอวีซ่า)

จดหมายชี้แจงการเดินทาง รวมถึงเหตุผลของการเดินทาง

กรณีเป็นยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ใบอนุญาตเดินทางออกต่างประเทศจากสำนักงานเขตหรืออำเภอ ที่พำนักอยู่ (กรณีถ้าเด็กอายุไม่เกิน 18 ปี) 
Certificate of overseas traveling for under aged 18 years) require at the District office of he/she born.

หนังสือ ป.ค. 14 แสดงว่าบุตรอยู่ในความปกครองของมารดา หรือ บิดาแต่เพียงผู้เดียว (Por.Kor.14)

กรณีบุตรเดินร่วมเดินทาง

หนังสือรับรองสถานภาพนักเรียน และ หนังสืออนุญาตให้ลา หรือ หนังสือชี้แจง ว่าวันเดินทางตรงกับวันปิดภาคเรียน วีซ่าแต่งงาน ติดตามคู่สมรส หรือ วีซ่าคู่หมั้น


รูปถ่ายติดใบคำร้อง 2 ใบ ขนาด 3.5 x 4.5 เซนติเมตร (ฉากหลังสีขาวเท่านั้น)

หนังสือเดินทาง มีอายุเหลือมากกว่า 1 ปี

และหนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)

ทะเบียนบ้าน

บัตรประชาชน 

ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ชบ.5) ถ้ามี 

ใบสำคัญการสมรส (คร.3) และ ทะเบียนสมรส (คร.2) (กรณีขอวีซ่าแต่งงานเท่านั้น)

หนังสือรับรองสถานภาพการสมรส(ใบโสด) (กรณีที่ขอวีซ่าคู่หมั้นเท่านั้น)

ใบสำคัญการหย่า (คร.7) และ ทะเบียนการหย่า (คร.6) (กรณีที่เคยหย่าร้างมาก่อน)

สูติบัตรผู้ยื่นขอวีซ่า

สูติบัตรบุตร

ใบรับรองบุตร(กรณีนำบุตรไปด้วย)

ถ้าลูกถือ 2 สัญชาติให้แสดงหนังสือเดินทางไทยและอังกฤษ

ใบผ่านงานแสดงหลักฐานว่าเคยทำงาน ก่อนจะย้ายไปอยู่อังกฤษ

สลิปเงินเดือนย้อนหลังให้ได้มากที่สุด

โฉนดที่ดิน หรือ ทรัพย์สินอื่นๆ อาทิ หุ้น, หน่วยลงทุนปันผล, หรือที่มาของรายได้เสริม..

รูปถ่ายและหลักฐานแสดงความสัมพันธ์

  • รูปถ่ายคู่กันและรูปถ่ายแสดงความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวกับผู้เชิญ
  • หลักฐานการจองห้องพักที่อาศัยอยู่ร่วมกัน
  • หลักฐานการส่งเงินช่วยเหลือ
  • หลักฐานการติดต่อทางอีเมล์ หรือ ใบเสร็จค่าโทรศัพท์....


 !    วีซ่าแต่งงาน

ทางสถานทูตไม่แนะน าให้ผู้สมัครซื้อตั๋วใดๆก่อนได้รับทราบว่าวีซ่าได้รับการอนุมัติ

ถ้าวีซ่าของท่านได้รับการอนุมัติ ผู้สมัครอาจถูกขอให้แสดงตั๋วเที่ยวกลับที่ชำระเงินแล้ว

ไม่ว่าทางสถานทูตจะขอให้ผู้สมัครแสดงตั๋วการเดินทางหรือไม่ก็ตาม ตั๋วนั้นต้องเป็นไปตามวีซ่าที่ทางสถานทูตอนุมัติให้ เช่น ผู้สมัครขอวีซ่าไว้ 15 วันและได้รับแจ้งว่าวีซ่าได้รับการอนุมัติ ตั๋วเดินทางนั้นก็ต้องไม่เกิน 15 วันเช่นกัน

จำนวนวันที่พำนักสูงสุดในกลุ่มประเทศเชงเก้นได้คือ 90 วัน ภายในระยะเวลา 6 เดือน ถ้าผู้สมัครยื่นค าร้องขอวีซ่าไว้ 90 วันและได้รับการอนุมัติ ผู้สมัครต้องซื้อตั๋วไม่เกิน 90 วัน

อย่างไรก็ตาม เป็นสิ่งส าคัญมากที่ผู้สมัครต้องนับวันที่เดินทางเข้าและวันที่เดินทางออกรวมด้วย ถึงแม้ว่าผู้สมัครจะเดินทางถึงที่ประเทศเชงเก้น ในช่วงค่ำ

และใช้เวลาในประเทศเชงเก้นในวันที่มาถึงเพียง 1 ชั่วโมงก็จะถูกนับเป็ น 1 วัน ในกรณีเดียวกันถ้าผู้สมัครออกเดินทางกลับในช่วงเช้าก็จะถูกนับเป็ น 1 วันเช่นกัน

นอกจากนี้ โปรดสังเกตด้วยว่าบางเดือนมี 31 วัน

 
  

รุงเทพ 
Excellent Visa Service
888 อาคารมหาทุน พลาซ่า  ยูนิตที่ 5, ถนนเพลินจิต, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ 10330
     
คุณอ้อย: 083 999 67 69
สำนักงาน: 02 6514893

เปิด จันทร์ - ศุกร์ เวลา 7.30- 17.00 น.
กดดูแผนที่
าขาพัทยา
ศูนย์แปลภาษาพัทยา
เดอะเบย์วิว 2 เลขที่ 357/116 หมู่ที่ 12 ถนนพระตำหนักซอย 5
หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี 20150

คุณบี : 083 796 8873
สำนักงาน: 038 250 016

เปิด จันทร์ - เสาร์ เวลา 9.00- 16.00 น.
กดดูแผนที่

Copyright (c) 1999-2015 by Siamknowhow.com