e


  

Excellent Visa Service
เราคือผู้ให้บริการทำวีซ่าทุกประเภททั่วโลก
ดูแลคุณลูกค้าตั้งแต่เริ่มต้นจนได้รับอนุมัติวีซ่า

บริการรับแปลเอกสารพร้อมตราประทับรับรองคำแปล
บริการรับจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ
บริการด้านกฎหมาย พินัยกรรม สัญญาก่อนสมรส
บริการรับจองตั๋ว ประกันการเดินทาง 

ปรึกษาด่วน 24 ชั่วโมง ด้วยประสบการณ์มากกว่า 18 ปี
         ทุกคำถาม-เรามีคำตอบ
           โทร 0924252894 
                                                                                                       ENGLISH   ภาษาไทย     
Main Menu
 
รับทำวีซ่า

Side Menu
 วันนี้ 70 คน
เมื่อวาน 29 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
1528 คน
1528 คน
224885 คน
เริ่มเมื่อ 2010-01-12
เราคือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเกี่ยวกับกฎหมายการเข้าเมือง และการขอวีซ่าทุกประเภท อาทิ วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าแต่งงาน วีซ่าคู่หมั้น
Untitled Document
รับทำวีซ่าฟินแลนด์ FINLAND VISAS 

เอกสารประกอบการพิจารณา 


ผู้ที่ต้องการยื่นขอวีซ่าต้องชำระค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่าและค่าธรรมเนียมในการนัดหมายก่อน 

เมื่อได้ชำระเงินแล้ว ผู้ขอวีซ่าต้องรอจนถึงวันทำการถัดไปเพื่อจะได้ทำการนัดหมายทางเว็บไซต์ของวีเอฟเอส

มายื่นเอกสารที่สถานทูตฯด้วยตัวเอง

จัดพิมพ์จดหมายทำนัดจากอีเมล์ของท่าน

 • หนังสือเดินทางตัวจริงพร้อมสำเนาหน้าที่มีรายละเอียดของบุคคล
 • หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุอีกอย่างน้อย 3 เดือนหลังจากเดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเชงเก้นแล้วออกภายในสิบปีต้องมีหน้าว่างเหลืออีกอย่างน้อย 2 หน้า
 • หนังสือเดินทางออกภายในช่วงเวลาไม่เกิน 10 ปี
 • แบบคำร้องขอวีซ่า visa application form (ภาษาอังกฤษ) ที่กรอกครบถ้วนและเซ็นชื่อ 
 • แบบคำร้องสามารถกรอกด้วยลายมือชัดเจนหรือพิมพ์จากคอมพิวเตอร์
 • สำเนาการจองตั๋วเครื่องบิน (ต้องแสดงเที่ยวบินไป-กลับ) ขอแนะนำว่าไม่ควรชำระเงินซื้อตั๋วก่อนได้รับวีซ่า
 • รูปสีขนาดพาสปอร์ตถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนพื้นขาวหรือสีอ่อน คุณภาพรูปคมชัด ไม่รับรูปที่มีการแต่งภาพ

โปรดดูที่ passport photo guidelines by the Finnish Police

 • ชาวต่างชาติอื่นๆ (นอกเหนือจาก ไทย กัมพูชา ลาว และพม่า) ที่ อาศัยอยู่ในประเทศไทยต้องมีเอกสารการมีถิ่นพำนัก (residence permit) หรือใบอนุญาตการทำงาน (work permit) สำหรับประเทศไทย ที่ยังไม่หมดอายุ ระยะเวลาการดำเนินการอาจยาวนานกว่าที่ระบุไว้ในข้อถัดไป ถ้าผู้ขอวีซ่าที่เป็นชาวต่างชาติมีเพียงวีซ่านักท่องเที่ยวสำหรับประเทศไทย จะไม่สามารถยื่นขอวีซ่าจากสถานทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทยได้

 • ผู้ขอที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีต้องได้รับการอนุญาตจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฏหมาย กรุณาติดต่อไปยังหน่วยงานท้องถิ่น (อำเภอ)เพื่อขอเอกสารผู้ขอที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีต้องนำใบสูติบัตรและหลักฐานการแสดงสิทธิ์ของผู้ดูแล (ปค.14) โดยแปลเป็นภาษาอังกฤษ แล้วนำทั้งต้นฉบับและคำแปลไปรับรองที่กระทรวงการต่างประเทศของไทยแล้วจึงนำมาที่สถานทูตฟินแลนด์ (ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาดูที่การให้บริการของแผนกต่างๆ)

 • จดหมายเชิญตัวจริงและสำเนา สามารถเขียนหรือพิมพ์ขึ้นเองได้โดยไม่ต้องใช้แบบฟอร์มเฉพาะ จดหมายเชิญต้องระบุรายละเอียดที่เกี่ยวกับผู้เชิญและผู้ยื่นขอวีซ่า (ชื่อ วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์) วัตถุประสงค์และระยะเวลาที่มาเยี่ยม คำยืนยันที่พักและที่อยู่ หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้เชิญและผู้ยื่นวีซ่า จดหมายเชิญต้องลงลายมือชื่อและลงวันที่ 

 • หนังสือรับรองความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้เชิญและผู้ยื่นวีซ่า (เช่น สูติบัตรหรือสำเนาทะเบียนบ้าน) หากเป็นการเยี่ยมเยียนบุคคลในครอบครัวสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เชิญ (หน้าที่มีรายละเอียดของบุคคลและหน้าที่แสดงถึงการที่ผู้เชิญได้เคยเดินทางมาพบกับผู้ขอวีซ่า) หรือเอกสารยืนยันตัวตนอื่น

 • หลักฐานทางการเงิน ผู้ยื่นขอวีซ่าต้องมีเงินเพียงพอที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองได้ขณะพำนักที่ฟินแลนด์ ประเทศฟินแลนด์มีกฏให้ผู้ขอวีซ่าควรมีเงินติดตัว 30 EUR/คน/วันจำนวนเงินนี้อาจลดลงได้ถ้าผู้ขอวีซ่าได้ชำระค่าอาหารและที่พักเป็นการล่วงหน้าแล้ว หรือจะไปพักกับเพื่อนหรือญาติ สถานทูตฯจะขอดูเอกสารที่แสดงว่าผู้ขอวีซ่าสามารถเลี้ยงชีพตนเองได้ เช่น หนังสือรับรองจากธนาคาร หรือเอกสารที่แสดงถึงรายได้ของผู้ขอวีซ่าช่วง 6 เดือนย้อนหลังผู้ยื่นขอวีซ่าไม่ต้องแสดงหลักฐานทางการเงินหากผู้เชิญเป็นผู้ถือสัญชาติของประเทศในกลุ่มEU/EFA และจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ โดยต้องระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆในจดหมายเชิญ อย่างไรก็ตาม ผู้เดินทางควรมีเงินติดตัวเมื่อเดินทาง ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในทุกประเทศของสมาชิกกลุ่ม EU มีสิทธิ์ทีจะขอดูหลักฐานการเงินที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง

 • ประกันการเดินทางต้องครอบคลุมตลอดทั้งช่วงของการเดินทาง ประกันขั้นต่ำควรมีค่าชดเชยอย่างน้อยที่ 30,000 ยูโร โปรดดูรายชื่อของบริษัทที่สถานทูตยอมรับ (pdf)

วีซ่าท่องเที่ยวเยี่ยมเยี่ยนคนรัก หรือ ญาติ


รูปถ่ายติดใบคำร้อง 2 ใบ ขนาด 3.5 x 4.5 เซนติเมตร (ฉากหลังสีขาวเท่านั้น)
Photo white background

หนังสือเดินทาง มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน
และ หนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)
Passport

ทะเบียนบ้าน
House Registration

บัตรประชาชน
ID card

ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
Name or Surname change certificate (if any)

ทะเบียนสมรส (กรณียังจดทะเบียนสมรสอยู่)
Marriage Certificate (if married)

ใบหย่า (กรณีเคยหย่า)
Divorce Certificate (if divorced)

ใบสูติบัตรบุตร (ถ้ามี)
Children's birth certificate (if have child )

ใบรับรองบุตร(กรณีนำบุตรไปด้วย)
Certificate of child maintenance

หนังสือรับรองการทำงาน พร้อมกำหนดวันอนุญาตให้ลางาน (ถ้าทำงาน)
Employment letter

สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
Pay slip last 3 months

เอกสารทางการเงิน เช่น สมุดบัญชีธนาคารทุกเล่มที่มีการเดินบัญชีและมีเงินเพียงพอที่จะเดินทางไปต่างประเทศ ทั้ง (ประเภทออมทรัพย์และ/หรือประจำ ย้อนหลัง 6 เดือน), รายการทางบัญชี, สมุดบัญชีที่แสดงการเข้าของเงินเดือน Financial Statement, i.e.  Bank account passbooks (Saving and/or fixed) last 6 months, or Bank Statement to show money transaction both personal and business

โฉนดที่ดิน หรือ ทรัพย์สินอื่นๆ
อาทิ หุ้น, หน่วยลงทุนปันผล, หรือที่มาของรายได้เสริม..

รูปถ่ายและหลักฐานแสดงความสัมพันธ์
รูปถ่ายคู่กันและรูปถ่ายแสดงความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวกับผู้เชิญ
หลักฐานการจองห้องพักที่อาศัยอยู่ร่วมกัน
หลักฐานการส่งเงินช่วยเหลือ
หลักฐานการติดต่อทางอีเมล์ หรือ ใบเสร็จค่าโทรศัพท์....

จดหมายเชิญและเอกสารประกอบการเชิญจากสปอนเซอร์

กรณีเยี่ยมญาติพี่น้อง,พ่อแม่

สูติบัตร 
Birth Certificate

ทะเบียนบ้านของญาติ
House Registration of relative

กรณีเป็นยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ใบอนุญาตเดินทางออกต่างประเทศจากสำนักงานเขตหรืออำเภอ ที่พำนักอยู่ (กรณีถ้าเด็กอายุไม่เกิน 18 ปี)
Certificate of overseas traveling for under aged 18 years) require at the District office of he/she born.

หนังสือ ป.ค. 14 แสดงว่าบุตรอยู่ในความปกครองของมารดา หรือ บิดาแต่เพียงผู้เดียว (Por.Kor.14)

กรณีบุตรเดินร่วมเดินทาง

หนังสือรับรองสถานภาพนักเรียน และ หนังสืออนุญาตให้ลา หรือ หนังสือชี้แจง ว่าวันเดินทางตรงกับวันปิดภาคเรียน วีซ่าท่องเที่ยวออกค่าใช้จ่ายเอง


รูปถ่ายติดใบคำร้อง 2 ใบ ขนาด 3.5 x 4.5 เซนติเมตร (ฉากหลังสีขาวเท่านั้น)
Photo white background

หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน 
และ หนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)
Passport

ทะเบียนบ้าน
House Registration

บัตรประชาชน 
ID card

ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 
Name or Surname change certificate (if any)

ทะเบียนสมรส (กรณียังจดทะเบียนสมรสอยู่) 
Marriage Certificate (if married)

หนังสือรับรองการทำงาน พร้อมกำหนดวันอนุญาตให้ลางาน (ถ้าทำงาน)
Employment letter

สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
Pay slip last 3 months

เอกสารทางการเงิน เช่น สมุดบัญชีธนาคารทุกเล่มที่มีการเดินบัญชีและมีเงินเพียงพอที่จะเดินทางไปต่างประเทศ ทั้ง (ประเภทออมทรัพย์และ/หรือประจำ ย้อนหลัง 3 เดือน), รายการทางบัญชี, สมุดบัญชีที่แสดงการเข้าของเงินเดือน Financial Statement, i.e.  Bank account passbooks (Saving and/or fixed) last 3 months, or Bank Statement to show money transaction both personal and business

โฉนดที่ดิน หรือ ทรัพย์สินอื่นๆ (อาทิ หุ้น, หน่วยลงทุนปันผล, หรือที่มาของรายได้เสริม)

หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน 

ประกันการเดินทาง (สถานทูตไม่ได้บังคับให้ทำ แต่แนะนำว่าควรยื่นประกอบการขอวีซ่า)

จดหมายชี้แจงการเดินทาง รวมถึงเหตุผลของการเดินทาง

กรณีเป็นยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ใบอนุญาตเดินทางออกต่างประเทศจากสำนักงานเขตหรืออำเภอ ที่พำนักอยู่ (กรณีถ้าเด็กอายุไม่เกิน 18 ปี) 
Certificate of overseas traveling for under aged 18 years) require at the District office of he/she born.

หนังสือ ป.ค. 14 แสดงว่าบุตรอยู่ในความปกครองของมารดา หรือ บิดาแต่เพียงผู้เดียว (Por.Kor.14)

กรณีบุตรเดินร่วมเดินทาง

หนังสือรับรองสถานภาพนักเรียน และ หนังสืออนุญาตให้ลา หรือ หนังสือชี้แจง ว่าวันเดินทางตรงกับวันปิดภาคเรียน วีซ่าแต่งงาน ติดตามคู่สมรส หรือ วีซ่าคู่หมั้น


รูปถ่ายติดใบคำร้อง 2 ใบ ขนาด 3.5 x 4.5 เซนติเมตร (ฉากหลังสีขาวเท่านั้น)

หนังสือเดินทาง มีอายุเหลือมากกว่า 1 ปี

และหนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)

ทะเบียนบ้าน

บัตรประชาชน 

ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ชบ.5) ถ้ามี 

ใบสำคัญการสมรส (คร.3) และ ทะเบียนสมรส (คร.2) (กรณีขอวีซ่าแต่งงานเท่านั้น)

หนังสือรับรองสถานภาพการสมรส(ใบโสด) (กรณีที่ขอวีซ่าคู่หมั้นเท่านั้น)

ใบสำคัญการหย่า (คร.7) และ ทะเบียนการหย่า (คร.6) (กรณีที่เคยหย่าร้างมาก่อน)

สูติบัตรผู้ยื่นขอวีซ่า

สูติบัตรบุตร

ใบรับรองบุตร(กรณีนำบุตรไปด้วย)

ถ้าลูกถือ 2 สัญชาติให้แสดงหนังสือเดินทางไทยและอังกฤษ

ใบผ่านงานแสดงหลักฐานว่าเคยทำงาน ก่อนจะย้ายไปอยู่อังกฤษ

สลิปเงินเดือนย้อนหลังให้ได้มากที่สุด

โฉนดที่ดิน หรือ ทรัพย์สินอื่นๆ อาทิ หุ้น, หน่วยลงทุนปันผล, หรือที่มาของรายได้เสริม..

รูปถ่ายและหลักฐานแสดงความสัมพันธ์

 • รูปถ่ายคู่กันและรูปถ่ายแสดงความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวกับผู้เชิญ
 • หลักฐานการจองห้องพักที่อาศัยอยู่ร่วมกัน
 • หลักฐานการส่งเงินช่วยเหลือ
 • หลักฐานการติดต่อทางอีเมล์ หรือ ใบเสร็จค่าโทรศัพท์....


 !    คำแนะนำ
สำหรับผู้ที่มีวีซ่าท่องเที่ยว 90 วัน และเตรียมเอกสารไปจดทะเบียนสมรสที่ประเทศฟินแลนด์ จะต้องให้แฟนตรวจสอบ กับอำเภอให้ดีว่าสามารถจดทะเบียนสมรสได้หรือไม่?

กรณีที่จะเตรียมเอกสารไปจดทะเบียน จะต้องแปลและรับรองเอกสารจากกระทรวงการต่างประเทศ (หลักสี่) ให้เรียบร้อย
 
  

รุงเทพ 
Excellent Visa Service
888 อาคารมหาทุน พลาซ่า  ยูนิตที่ 5, ถนนเพลินจิต, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ 10330
     
คุณอ้อย: 083 999 67 69
สำนักงาน: 02 6514893

เปิด จันทร์ - ศุกร์ เวลา 7.30- 17.00 น.
กดดูแผนที่
าขาพัทยา
ศูนย์แปลภาษาพัทยา
เดอะเบย์วิว 2 เลขที่ 357/116 หมู่ที่ 12 ถนนพระตำหนักซอย 5
หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี 20150

คุณบี : 083 796 8873
สำนักงาน: 038 250 016

เปิด จันทร์ - เสาร์ เวลา 9.00- 16.00 น.
กดดูแผนที่

Copyright (c) 1999-2015 by Siamknowhow.com