e


  

Excellent Visa Service
เราคือผู้ให้บริการทำวีซ่าทุกประเภททั่วโลก
ดูแลคุณลูกค้าตั้งแต่เริ่มต้นจนได้รับอนุมัติวีซ่า

บริการรับแปลเอกสารพร้อมตราประทับรับรองคำแปล
บริการรับจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ
บริการด้านกฎหมาย พินัยกรรม สัญญาก่อนสมรส
บริการรับจองตั๋ว ประกันการเดินทาง 

ปรึกษาด่วน 24 ชั่วโมง ด้วยประสบการณ์มากกว่า 18 ปี
         ทุกคำถาม-เรามีคำตอบ
           โทร 0924252894 
                                                                                                       ENGLISH   ภาษาไทย     
Main Menu
 
รับทำวีซ่า

Side Menu
 วันนี้ 64 คน
เมื่อวาน 29 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
1522 คน
1522 คน
224879 คน
เริ่มเมื่อ 2010-01-12
เราคือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเกี่ยวกับกฎหมายการเข้าเมือง และการขอวีซ่าทุกประเภท อาทิ วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าแต่งงาน วีซ่าคู่หมั้น
Untitled Document
 รับทำวีซ่าฝรั่งเศส FRANCE VISAS 

วีซ่าท่องเที่ยวเยี่ยมเยี่ยนคนรัก หรือ ญาติ


ผู้ยื่นมีความประสงค์จะเดินทางไปประเทศฝรั่งเศสเพื่อเยี่ยมส่วนตัว หรือเยื่ยมเพื่อนและประสงค์จะพำนักไม่เกิน 90 วัน ผู้ยื่นต้องเตรียมหนังสือเชิญพร้อมระบุเหตุผลสำหรับการเดินทางครั้งนี้ ผู้ยื่นควรเตรียมเอกสารการจองโรงแรมระหว่างพำนักอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศส หรือเอกสารการรับรองที่พัก (Attestation d'Accueil) โดยเจ้าบ้านผู้ให้ที่พักไปยื่นคำร้องขอรับเอกสารรับรองการให้ที่พักดังกล่าวจากหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น("Mairie")

หลังจากการยืนยันและ ตอบคำถามแล้ว ระบบของเราจะแสดงรายการเอกสารที่สำคัญและจำเป็นตามวัตถุประสงค์์ของผู้ยื่น

ดาวน์โหลดและพิมพ์์แบบฟอร์มใบสมัครเชงเก้น.

กรณีที่ท่านเคยสแกนลายนิ้วมือเพื่อยื่นขอเวีซ่าชงเก้นมาแล้วและวีซ่าที่ได้มาระบุคำว่า"VIS”สำหรับการขอวีซ่าครั้งต่อไปท่านไม่จำเป็นต้องแสกนลายนิ้วมือ

กรณีที่ท่านไม่เคยสแกนลายนิ้วมือมาก่อนท่านจำเป็นต้องมาแสดงตนเพื่อยื่นขอวีซ่า

กรณีที่ท่านเคยสแกนลายนิ้วมือมาแล้วแต่ไม่ได้วีซ่าเชงเก้น ท่านจะต้องสแกนลายนิ้วมืออีกครั้ง


 • application_form_original ใบสมัครขอวีซ่าพำนักระยะสั้น ระบุวันที่และลงนามโดยผู้สมัคร (ฉบับจริง) (ช่องที่ 36 และ 37 รวมถึงช่องสุดท้ายทั้งสองช่องของใบสมัคร)(ดาวน์โหลด). สำหรับผู้เยาว์, ลายเซ็นสำหรับผู้ปกครอง หรือ ผู้ที่มีอำนาจปกครองผู้เยาว์ตามกฎหมาย.

 • photo_id รูปถ่ายสีประจำตัวล่าสุด หน้าตรง จำนวน 2 รูปขนาด 3.5 ซม. x 4.5 ซม. โดยมีพื้นหลังสีขาวและถ่ายภายใน6เดือนล่าสุด

 • passport_original หนังสือเดินทาง (ฉบับจริง)(หนังสือเดินทางจะต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 3 เดือน นับจากวันที่ท่านเดินทางออกจากเขตประเทศเชงเก้น และหนังสือเดินทางจะต้องมีอายุไม่เกิน 10 ปี นับจากวันที่ออก นอกจากนี้ จะต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า เพื่อตรวจลงตราวีซ่า)

 • passport_copy หนังสือเดินทาง (สำเนา) (สำเนาของหน้าที่มีเชงเก้นวีซ่าหรือตราประทับเข้าออกประเทศต่างๆ)

 • old_passport_original หนังสือเดินทางฉบับเก่า (ฉบับจริง)
  หากท่านมีหนังสือเดินทางฉบับเก่าที่หมดอายุการใช้งานแล้ว ให้นำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย

 • old_passport_copy หนังสือเดินทางฉบับเก่า (สำเนา)
 • (สำเนาของหน้าหนังสือเดินทางที่มีข้อมูลส่วนบุคคลและหน้าที่มีเชงเก้นวีซ่าหรือตราประทับเข้าออกประเทศต่างๆ)

 • flight_ticket_booking_copy เอกสารการจองตั๋วเครื่องบินแบบไป - กลับ จาก/ถึง ประเทศไทย (สำเนา)

 • main_destination_visa_copy วีซ่าหรือเอกสารเดินทางที่ถูกต้องสำหรับจุดหมายปลายทางหลัก (สำเนา)
  (หากผู้ยื่นต้องการเดินทางไปต่างประเทศนอกเหนือจากประเทศในเขตเชงเก้น ท่านต้องได้รับวีซ่าเพื่อเดินทางเข้าประเทศนั้นๆก่อน จึงจะสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าประเภทนี้ได้)

 • insurance_copy ประกันภัยการเดินทาง ออกโดยบริษัทยุโรปหรือ บริษัทประกันที่ได้รับการรับรอง (สำเนา)
  1. ประกันภัยการเดินทางควร 

 • สามารถใช้ได้เมื่อสมัครวีซ่าแบบพำนักระยะสั้นในประเทศเขตเชงเก้น สามารถใช้ได้เมื่อเดินทางเข้าเขตการปกครองโพ้นทะเลของประเทศฝรั่งเศส (DROM หรือCTOM) 

 • 2. ประกันภัยการเดินทางต้องครอบคลุมถึงค่ารักษาพยาบาลและการส่งตัวกลับ ซึ่งวงเงินประกันต้องมากกว่า 30,000 ยูโร (หรือประมาณ 1.5 ล้านบาท)

 • 3. ประกันภัยการเดินทางต้องครอบคลุมตลอดระยะเวลาที่พำนักอยู่ที่ประเทศเขตเชงเก้น

 • lodging_attestation_original หนังสือรับรองการให้ที่พัก (Attestation d'accueil) ออกโดยหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น("Mairie") ของบุคคลที่จะำไปพำนักด้วยตลอดระยะเวลาที่พำนัก (ฉบับจริง)

 • หรือใบรับรองความเป็นเจ้าของทรัพย์สินของผู้สมัคร หรือสัญญาเช่าของผู้สมัคร หรือหนังสือจากเจ้าบ้านที่พักในประเทศฝรั่งเศส

 • lodging_attestation_copy หนังสือรับรองการให้ที่พัก (Attestation d'accueil) ออกโดยหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น("Mairie")ของบุคคลที่จะำไปพำนักด้วยตลอดระยะเวลาที่พำนัก (สำเนา)

 • หรือใบรับรองความเป็นเจ้าของทรัพย์สินของผู้สมัคร หรือสัญญาเช่าของผู้สมัคร หรือหนังสือจากเจ้าบ้านที่พักในประเทศฝรั่งเศส

 • financial_guarantees_letter_original หนังสือรับรองของผู้ค้ำประกันที่รับรองค่าใช้จ่ายทุกประเภทที่เกิดขึ้นตลอดการพำนักของผู้สมัคร

 • host_connection_proof_original เอกสารยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าบ้านกับผู้สมัคร(หากเป็นเอกสารภาคบังคับ เจ้าบ้านต้องระบุว่ามีความสัมพันธ์อย่างไรกับผู้สมัคร และเหตุผลของการเดินทาง)

 • host_work_proof_original หลักฐานการจ้างงาน และรายได้ของผู้ค้ำประกัน
 • เอกสารการชำระภาษี สลิปเงินเดือน 3 ครั้งล่าสุด การลงทะเบียนการค้า รายการเดินบัญชีภายในระยะเวลา 3 เดือน
 • host_work_proof_copy หลักฐานการจ้างงาน และรายได้ของผู้ค้ำประกัน (สำเนา)

 • host_work_proof_translation หลักฐานการจ้างงาน และรายได้ของผู้ค้ำประกัน ฉบับแปล
 • host_passport_copy หนังสือเดินทางของผู้ค้ำประกัน (สำเนา)
 • host_incoming_and_outgoing_stamps_copy หากผู้ค้ำประกันหรือเจ้าบ้านไม่ได้พำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย ต้องแสดงตราประทับการเข้า-ออกประเทศไทย

 • working_certificate_original หนังสือรับรองการทำงาน (ฉบับจริง)
 • (หนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้าง ระบุชื่อ และตำแหน่งของผู้ยื่น เงินเดือน สิทธิ์ในการลา และระบุถึงบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบทางด้านการเงินตลอดระยะเวลาทีู่้ผู้ยื่นพำนักอยู่ ซึ่งในเอกสารฉบับนี้ต้องระบุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์และหมายเลขแฟกซ์ของนายจ้าง ตราประทับของบริษัท ลายเซ็น พร้อมระบุชื่อและตำแหน่งของผู้ออกหนังสือฉบับนี้
 • working_certificate_translation หนังสือรับรองการทำงาน ฉบับแปล
  (ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาฝรั่งเศส)

 • three_last_salary_copy สลิปเงินเดือน 3 เดือนล่าสุด (สำเนา)
 • three_last_salary_translation สลิปเงินเดือน 3 เดือนล่าสุด ฉบับแปล(ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาฝรั่งเศส)

 • bank_statement_original รายการเดินบัญชีออมทรัพย์ครอบคลุมระยะเวลา 3 เดือนล่าสุด ของผู้สมัคร พร้อมทั้งหนังสือรับรองการเป็นเจ้าของบัญชีจากธนาคารในทุกหน้าที่มีรายการเดินบัญชีของผู้สมัคร ที่ไม่มีการระบุชื่อบัญชีหรือ เลขที่บัญชี ไม่สามารถใช้ยื่นได้ (ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรั่งเศส)
 • bank_statement_copy รายการเดินบัญชีออมทรัพย์ครอบคลุมระยะเวลา 3 เดือนล่าสุด ของผู้สมัคร พร้อมทั้งหนังสือรับรองการเป็นเจ้าของบัญชีจากธนาคาร (สำเนา)
 • bank_statement_translation รายการเดินบัญชีออมทรัพย์ครอบคลุมระยะเวลา 3 เดือนล่าสุด ของผู้สมัคร พร้อมทั้งหนังสือรับรองการเป็นเจ้าของบัญชีจากธนาคาร (ฉบับแปล)(ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรั่งเศส)


แต่งงานระยะสั้น

 • application_form_original ใบสมัครขอวีซ่าพำนักระยะสั้น ระบุวันที่และลงนามโดยผู้สมัคร (ฉบับจริง) (ช่องที่ 36 และ 37 รวมถึงช่องสุดท้ายทั้งสองช่องของใบสมัคร)(ดาวน์โหลด). สำหรับผู้เยาว์, ลายเซ็นสำหรับผู้ปกครอง หรือ ผู้ที่มีอำนาจปกครองผู้เยาว์ตามกฎหมาย.

 • photo_id รูปถ่ายสีประจำตัวล่าสุด หน้าตรง จำนวน 2 รูปขนาด 3.5 ซม. x 4.5 ซม. โดยมีพื้นหลังสีขาวและถ่ายภายใน6เดือนล่าสุด

 • passport_original หนังสือเดินทาง (ฉบับจริง)(หนังสือเดินทางจะต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 3 เดือน นับจากวันที่ท่านเดินทางออกจากเขตประเทศเชงเก้น และหนังสือเดินทางจะต้องมีอายุไม่เกิน 10 ปี นับจากวันที่ออก นอกจากนี้ จะต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า เพื่อตรวจลงตราวีซ่า)

 • passport_copy หนังสือเดินทาง (สำเนา) (สำเนาของหน้าที่มีเชงเก้นวีซ่าหรือตราประทับเข้าออกประเทศต่างๆ)

 • old_passport_original หนังสือเดินทางฉบับเก่า (ฉบับจริง)
  หากท่านมีหนังสือเดินทางฉบับเก่าที่หมดอายุการใช้งานแล้ว ให้นำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย

 • old_passport_copy หนังสือเดินทางฉบับเก่า (สำเนา)
 • (สำเนาของหน้าหนังสือเดินทางที่มีข้อมูลส่วนบุคคลและหน้าที่มีเชงเก้นวีซ่าหรือตราประทับเข้าออกประเทศต่างๆ)

 • flight_ticket_booking_copy เอกสารการจองตั๋วเครื่องบินแบบไป - กลับ จาก/ถึง ประเทศไทย (สำเนา)

 • main_destination_visa_copy วีซ่าหรือเอกสารเดินทางที่ถูกต้องสำหรับจุดหมายปลายทางหลัก (สำเนา)
  (หากผู้ยื่นต้องการเดินทางไปต่างประเทศนอกเหนือจากประเทศในเขตเชงเก้น ท่านต้องได้รับวีซ่าเพื่อเดินทางเข้าประเทศนั้นๆก่อน จึงจะสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าประเภทนี้ได้)

 • insurance_copy ประกันภัยการเดินทาง ออกโดยบริษัทยุโรปหรือ บริษัทประกันที่ได้รับการรับรอง (สำเนา)
  1. ประกันภัยการเดินทางควร 

 • สามารถใช้ได้เมื่อสมัครวีซ่าแบบพำนักระยะสั้นในประเทศเขตเชงเก้น สามารถใช้ได้เมื่อเดินทางเข้าเขตการปกครองโพ้นทะเลของประเทศฝรั่งเศส (DROM หรือCTOM) 

 • 2. ประกันภัยการเดินทางต้องครอบคลุมถึงค่ารักษาพยาบาลและการส่งตัวกลับ ซึ่งวงเงินประกันต้องมากกว่า 30,000 ยูโร (หรือประมาณ 1.5 ล้านบาท)

 • 3. ประกันภัยการเดินทางต้องครอบคลุมตลอดระยะเวลาที่พำนักอยู่ที่ประเทศเขตเชงเก้น

 • lodging_attestation_original หนังสือรับรองการให้ที่พัก (Attestation d'accueil) ออกโดยหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น("Mairie") ของบุคคลที่จะำไปพำนักด้วยตลอดระยะเวลาที่พำนัก (ฉบับจริง)

 • หรือใบรับรองความเป็นเจ้าของทรัพย์สินของผู้สมัคร หรือสัญญาเช่าของผู้สมัคร หรือหนังสือจากเจ้าบ้านที่พักในประเทศฝรั่งเศส

 • lodging_attestation_copy หนังสือรับรองการให้ที่พัก (Attestation d'accueil) ออกโดยหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น("Mairie")ของบุคคลที่จะำไปพำนักด้วยตลอดระยะเวลาที่พำนัก (สำเนา)

 • หรือใบรับรองความเป็นเจ้าของทรัพย์สินของผู้สมัคร หรือสัญญาเช่าของผู้สมัคร หรือหนังสือจากเจ้าบ้านที่พักในประเทศฝรั่งเศส

 • financial_guarantees_letter_original หนังสือรับรองของผู้ค้ำประกันที่รับรองค่าใช้จ่ายทุกประเภทที่เกิดขึ้นตลอดการพำนักของผู้สมัคร

 • host_connection_proof_original เอกสารยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าบ้านกับผู้สมัคร(หากเป็นเอกสารภาคบังคับ เจ้าบ้านต้องระบุว่ามีความสัมพันธ์อย่างไรกับผู้สมัคร และเหตุผลของการเดินทาง)

 • host_work_proof_original หลักฐานการจ้างงาน และรายได้ของผู้ค้ำประกัน
 • เอกสารการชำระภาษี สลิปเงินเดือน 3 ครั้งล่าสุด การลงทะเบียนการค้า รายการเดินบัญชีภายในระยะเวลา 3 เดือน
 • host_work_proof_copy หลักฐานการจ้างงาน และรายได้ของผู้ค้ำประกัน (สำเนา)

 • host_work_proof_translation หลักฐานการจ้างงาน และรายได้ของผู้ค้ำประกัน ฉบับแปล
 • host_passport_copy หนังสือเดินทางของผู้ค้ำประกัน (สำเนา)
 • host_incoming_and_outgoing_stamps_copy หากผู้ค้ำประกันหรือเจ้าบ้านไม่ได้พำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย ต้องแสดงตราประทับการเข้า-ออกประเทศไทย

 • working_certificate_original หนังสือรับรองการทำงาน (ฉบับจริง)
 • (หนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้าง ระบุชื่อ และตำแหน่งของผู้ยื่น เงินเดือน สิทธิ์ในการลา และระบุถึงบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบทางด้านการเงินตลอดระยะเวลาทีู่้ผู้ยื่นพำนักอยู่ ซึ่งในเอกสารฉบับนี้ต้องระบุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์และหมายเลขแฟกซ์ของนายจ้าง ตราประทับของบริษัท ลายเซ็น พร้อมระบุชื่อและตำแหน่งของผู้ออกหนังสือฉบับนี้
 • working_certificate_translation หนังสือรับรองการทำงาน ฉบับแปล
  (ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาฝรั่งเศส)

 • three_last_salary_copy สลิปเงินเดือน 3 เดือนล่าสุด (สำเนา)
 • three_last_salary_translation สลิปเงินเดือน 3 เดือนล่าสุด ฉบับแปล(ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาฝรั่งเศส)

 • bank_statement_original รายการเดินบัญชีออมทรัพย์ครอบคลุมระยะเวลา 3 เดือนล่าสุด ของผู้สมัคร พร้อมทั้งหนังสือรับรองการเป็นเจ้าของบัญชีจากธนาคารในทุกหน้าที่มีรายการเดินบัญชีของผู้สมัคร ที่ไม่มีการระบุชื่อบัญชีหรือ เลขที่บัญชี ไม่สามารถใช้ยื่นได้ (ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรั่งเศส)
 • bank_statement_copy รายการเดินบัญชีออมทรัพย์ครอบคลุมระยะเวลา 3 เดือนล่าสุด ของผู้สมัคร พร้อมทั้งหนังสือรับรองการเป็นเจ้าของบัญชีจากธนาคาร (สำเนา)
 • bank_statement_translation รายการเดินบัญชีออมทรัพย์ครอบคลุมระยะเวลา 3 เดือนล่าสุด ของผู้สมัคร พร้อมทั้งหนังสือรับรองการเป็นเจ้าของบัญชีจากธนาคาร (ฉบับแปล)(ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรั่งเศส)

 • ใบประกาศแต่งงาน และ ไม่มีการคัดค้านการแต่งงาน ต้นฉบับ
   ใบประกาศแต่งงาน และ ไม่มีการคัดค้านการแต่งงาน (สำเนา)

 •  หลักฐานยืนยันสัญชาติฝรั่งเศสของคู่สมรสในอนาคต (ฉบับจริง)
   หลักฐานยืนยันสัญชาติฝรั่งเศสของคู่สมรสในอนาคต (สำเนา)

 •  หลักฐานแสดงที่อยู่ในฝรั่งเศสของคู่สมรสในอนาคต (สัญญาเช่นบ้าน, หลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภค เ่ช่นค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์) (สำเนา) หลักฐานแสดงอาชีพและที่มาของคู่สมรสในอนาคต (่เช่น สลิปเงินเดือนสามเดือนล่าสุด หรือเอกสารเสียภาษี หรือรายการเดินบัญชี) (สำเนา)


วีซ่าระยะยาว คู่สมรส

 •  ใบสมัครวีซ่าพำนักระยะยาว (ฉบับจริง)
 •  แบบฟอร์ม OFII
 •  แบบฟอร์มข้อมูลทั่วไป
 •  รูปถ่ายสีประจำตัวล่าสุด หน้าตรง จำนวน 2 รูป
  ขนาด 3.5 ซม. x 4.5 ซม. โดยมีพื้นหลังสีขาวและถ่ายภายใน6เดือนล่าสุด
 •  หนังสือเดินทาง (ฉบับจริง)
  (วันหมดอายุของหนังสือเดินทางต้องมากกว่า 15 เดือน นับจากวันที่ท่านวางแผนเดินทางออกจาก ประเทศไทย, โดยจะต้องมีหน้าว่างสำหรับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้าเพื่อประทับตราวีซ่า)
 •  หนังสือเดินทาง (สำเนา)
  (สำเนาของหน้าที่มีเชงเก้นวีซ่าหรือตราประทับเข้าออกประเทศต่างๆ)
 •  หนังสือเดินทางฉบับเก่า (ฉบับจริง)
  หากท่านมีหนังสือเดินทางฉบับเก่าที่หมดอายุการใช้งานแล้ว ให้นำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย
 •  หนังสือเดินทางฉบับเก่า (สำเนา)
  (สำเนาของหน้าหนังสือเดินทางที่มีข้อมูลส่วนบุคคลและหน้าที่มีเชงเก้นวีซ่าหรือตราประทับเข้าออกประเทศต่างๆ)
 •  สำเนาทะเบียนสมรสฝรั่งเศสที่มีอายุไม่เกินกว่า2เดือนหรือใบคัดสำเนาทะเบียนสมรสที่ออกโดยนายทะเบียนฝรั่งเศส
  (สำเนาทะเบียนบ้านฝรั่งเศสไม่สามารถใช้ทดแทนสำเนาทะเบียนสมรสได้)
 •  เอกสารแสดงความเป็นสัญชาติฝรั่งเศสของคู่สมรส
  บัตรรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทางฝรั่งเศส หรือ เอกสารรับรองการเป็นพลเมืองฝรั่งเศส หรือ สำเนาเอกสารที่แสดงสัญชาติฝรั่งเศส
 •  เอกสารแสดงความเป็นสัญชาติฝรั่งเศสของคู่สมรส (สำเนา)
 •  หลักฐานแสดงถึงสถานะถิ่นที่อยู่ในประเทศฝรั่งเศสของคู่สมรสที่ถือสัญชาติฝรั่งเศส (สำเนา)
  หนังสือรับรองการเป็นเจ้าของที่พักอาศัยหรือที่ดิน สัญญาการเช่า หลักฐานการชำระเงินค่าเช่าอย่างน้อย 2 เดือน หลักฐานการจ่ายค่าไฟฟ้าหรือน้ำประปาอย่างน้อย 2 เดือน หลักฐานการชำระค่าภาษีที่พักอาศัยฉบับล่าสุดหรือภาษีที่ดิน สลิปเงินเดือน 2 เดือนล่าสุด.
 •  หลักฐานแสดงถึงสถานะถิ่นที่อยู่ในประเทศฝรั่งเศสของคู่สมรสที่ถือสัญชาติฝรั่งเศส หากจำเป็นต้องใช้ (สำเนา)
  ในกรณีที่คู่สมรสที่ถือสัญชาติฝรั่งเศสนั้นมิได้อาศัยอยู่ในประเทศฝรั่งเศส ขณะที่ทำการยื่นเรื่องขอวีซ่า
 •  จดหมายจากพลเมืองฝรั่งเศส ยืนยันการอยู่ร่วมกัน (communauté de vie ) และการไม่สิ้นสุดการสมรสดาวน์โหลด.
 !    วีซ่าแต่งงาน ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
สมุดครอบครัวไม่สามารถใช้แทนทะเบียนสมรสได้
จะต้องให้ฝ่ายชายขอคัดจาก อำเภอมาเท่านั้น ยืนยันการมีสถานภาพสมรสอและจะต้องมีอายุไม่เกิน 3 เดือน ก่อนยื่นวีซ่า
 
  

รุงเทพ 
Excellent Visa Service
888 อาคารมหาทุน พลาซ่า  ยูนิตที่ 5, ถนนเพลินจิต, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ 10330
     
คุณอ้อย: 083 999 67 69
สำนักงาน: 02 6514893

เปิด จันทร์ - ศุกร์ เวลา 7.30- 17.00 น.
กดดูแผนที่
าขาพัทยา
ศูนย์แปลภาษาพัทยา
เดอะเบย์วิว 2 เลขที่ 357/116 หมู่ที่ 12 ถนนพระตำหนักซอย 5
หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี 20150

คุณบี : 083 796 8873
สำนักงาน: 038 250 016

เปิด จันทร์ - เสาร์ เวลา 9.00- 16.00 น.
กดดูแผนที่

Copyright (c) 1999-2015 by Siamknowhow.com